ADMIS® DMS – Riadenie dokumentov

Koľko času potrebujete na to, aby ste našli všetky súvisiace dokumenty a informácie, ktoré sa týkajú konkrétneho obchodného prípadu?

Správa externých a interných informácií a ich opätovné použitie je jedným z kľúčových procesov v každej firme a organizácii. DMS systém ADMIS® predstavuje riešenie, ktoré poskytuje možnosti správy a riadenia dokumentov rôznych foriem a typu v jednom prostredí.

Pohľad manažéra

Koľko času potrebujete na to, aby ste našli všetky súvisiace dokumenty a informácie, ktoré sa týkajú konkrétneho obchodného prípadu?

 • Viete, kto si požičal aké dokumenty a kedy, kam a komu ich má vrátiť ?
 • Stratia sa Vám dokumenty s dôležitými informáciami v najmenej vhodnej chvíli?
 • Koľko kolegov musíte kontaktovať, aby ste získali všetky informácie a koľko času pri tom zbytočne stratíte ?

„Technológia je jednoducho nástroj na vykonávanie procesov. Sila Vašej spoločnosti je obsiahnutá v procesoch ako takých. Najväčšia príležitosť pre vytvorenie konkurenčnej výhody je v tom, ako produkt alebo službu vytvoríme, predávame, dodávame a podporujeme.“

Jack Welche, bývalý CEO General Electric

Užitočné informácie

Značnú časť pracovného času premrhajú zamestnanci úkonmi, ktoré súvisia s vyhľadávaním a znovu založením papierových dokumentov, cestami k tlačiarni alebo ku kopírke.

Vedenie bežných kartotékových systémov a kopírovanie dokumentov predstavuje zbytočné náklady. Straty papierových dokumentov vyvolávajú zbytočné plytvanie prostriedkami a môžu byť dôvodom vzniku vážnych problémov.

Slúži na dosiahnutie a udržanie zisku teraz a v budúcnosti.

Scany dokumentov nepatria do ERP

 • Zbytočne zaťažujú ERP – scan sa použije len raz (napr. na odsúhlasenie faktúry), ale v systéme zostane naďalej
 • Keď ho budete potrebovať o rok je neefektívne ho hľadať cez ERP

Je minulosť, súčasnosť i budúcnosť firmy.

Je to „dlhodobá pamäť“ spoločnosti. Čím viac do nej ukladáme teraz, tým viac užitočných informácií budeme vedieť v budúcnosti čerpať.

Zdroje informácií v podnikoch

Graf Zdroje informácií

Rozloženie času zamestnanca pri práci

Graf Rozloženie času

Dajte znalosti do nášho DMS systému a obmedzíte stratu dôležitých informácií z firmy v dôsledku fluktuácie zamestnancov.

Spolu 81% všetkých aktivít zamestnancov tvorí práca s dokumentmi a iba 19% vlastná práca (výkon)

Bežné problémy pri klasickom spracovaní dokumentov a informácií:

 • nízka zastupiteľnosť
 • nedostatočný prehľad o jednotlivých fázach procesu
 • strata času pri vyhľadávaní nesprávne založených zložiek (spisov)
 • slabá spolupráca s ďalšími členmi tímu
 • obmedzená možnosť využitia ostatných informačných zdrojov

Dáta vo firmách

Graf dáta vo firmách

Iba 3% implementovaných IT systémov dokáže pracovať s neštruktúrovanými dátami

Riešenia

Správa externých a interných informácií a ich opätovné použitie je jedným z kľúčových procesov v každej firme a organizácii. Väčšina informácií vo firmách sa nachádza v neštrukturalizovanej podobe, pričom sa môžu nachádzať na rôznych miestach (kanceláriách, pobočkách) a v rôznych formátoch (papierový dokument, elektronický dokument, obrazový formát, video, zvuk…).

Vhodne štruktúrované informácie sú základom efektívnej práce každej firmy a schopnosť využiť všetky dostupné informácie čo najrýchlejšie môže predstavovať konkurenčnú výhodu v porovnaní so spoločnosťami pôsobiacimi v rovnakej oblasti.

DMS systém ADMIS® predstavuje riešenie, ktoré poskytuje možnosti správy a riadenia dokumentov rôznych foriem a typu v jednom prostredí.

Prínosy

Spoznajte naše produkty a služby pre vás, ktoré pomôžu a zefektívnia vedenie elektronickej registratúry.

Zvýšenie rýchlosti

Zvýšenie rýchlosti a efektivity pri vyhľadávaní relevantných informácií šetrí náklady

Obmedzenie straty

Obmedzí možnosť straty a poškodenia dokumentu pri fyzickom obehu

Spolupráca

Podpora tímovej spolupráce nad dokumentmi napr. pri projektoch

Vzdialený prístup

Vzdialený prístup k informáciám prostredníctvom tenkého klienta (cez Internet)

Termíny

Možnosť priradenia termínov a zákonných lehôt spracovania k jednotlivým záznamom

Skrátenie času

Skrátenie času zadávania, spracovania a vyhľadania informácií

Odbúranie opakovania

Odbúranie opakovania činností (vyhľadávanie, kopírovanie…)

Podpora tvorby

Podpora centrálnej tvorby, organizácie a revízie šablón dokumentov v rámci celej organizačnej štruktúry

Obmedzenie úniku informácií

Obmedzenie úniku informácií zo spoločnosti (záznamy o tom kto a kedy k dokumentom pristupoval)

Integrácia

 • jednoduchá integrácia so softvérmi tretích strán (napr. s ľubovoľným ERP, MIS, výrobným, či projekčným softvérom)
 • možnosť synchronizácie (napr. rôznych číselníkov) medzi ERP a našim DMS systémom ADMIS®
 • možnosť priameho zápisu z ERP do elektronického archívu (napr. elektronické faktúry, ponuky, objednávky atď.)
 • možnosť pristupovania k uloženým elektronickým dokumentom napr. prostredníctvom odkazov z ERP (nemusia tak byť dlhodobo uložené v ERP a tak zrýchľujú jeho beh)
 • zjednotenie informačných zdrojov do jedného „centra firemných informácií“ a ich sprístupnenie všetkým SW, ktoré z neho môžu čerpať informácie – takto sú informácie uložené len raz ( napr. leasingová zmluva o obstaraní motorového vozidla nie je raz uložená u účtovníčky, kvôli splátkovému kalendáru, raz u referenta dopravy, lebo za auto zodpovedá, raz u právnikov, lebo u nich sú evidované všetky zmluvy atď. – každý k tejto jednej a tej istej zmluve ale pristupuje napr. cez iné kľúčové slovo, má prístupnú inú časť atď.)

Úskalia

 • ľudský faktor – nedostatočné pochopenie poslania a prínosu DMS systému zo strany užívateľov
 • nedostatočná analýza procesov súvisiacich so spracovaním dokumentov a informácií v organizácii a následné neuspokojivé výsledky
 • neprimerané dimenzovanie úložiska dát
 • hrozí nesprávne nadefinovanie prístupových práv v dôsledku čoho by mohlo dôjsť k úniku informácií z „informačného mozgu firmy“
 • rozdiel v chápaní procesov medzi manažérmi a výkonnými pracovníkmi
 • nedodržiavanie vnútorných smerníc (vedomé alebo aj nevedomé)
 • nesystematické a/alebo neúplné zadávanie informácií
 • obava zamestnancov z väčšej a podrobnejšej kontrolovateľnosti ich výkonov zo strany nadriadeného
Napíšte nám Napíšte nám

Zaujali Vás naše produkty a služby?

Potrebujete viac informácií?