CUETCentrálna úradná elektronická tabuľa

Zverejňujte dokumenty na centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) podľa § 34 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente priamo zo systému ADMIS®.

Zverejňovanie dokumentov na centrálnej úradnej elektronickej tabuli (ďalej len „CUET“) popisuje § 34 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente. CUET je elektronické úložisko, na ktoré sa zasielajú a na ktorom sa zverejňujú elektronické úradné dokumenty, ak tak ustanovuje zákon.

Orgán verejnej moci zverejňuje na CUET elektronické úradné dokumenty, ktoré sú podľa zákona o e-Governmente z hľadiska právnych účinkov totožné s dokumentmi v listinnej podobe, o ktorých osobitné predpisy ustanovujú, že sa doručujú vyvesením na úradnej tabuli orgánu, verejnou vyhláškou alebo iným obdobným spôsobom zverejnenia pre neurčitý okruh osôb.

Okrem toho orgány verejnej moci na CUET zverejňujú aj iné elektronické dokumenty, o ktorých osobitný predpis ustanovuje, že sa majú zverejniť alebo vyvesiť na úradnej tabuli, verejnou vyhláškou, na webovom sídle alebo iným obdobným spôsobom zverejnenia pre neurčitý okruh osôb.

Upozornenie

  • Zverejnenie na CUET nenahrádza povinnosť zverejnenia, či vyvesenia podľa osobitných predpisov, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
  • Na CUET je potrebné vykonať zverejnenie dokumentu v rovnaký deň, ako je dokument zverejnený na úradnej tabuli, verejnou vyhláškou, na webovom sídle alebo iným obdobným spôsobom zverejnenia. Ak nie je možné z objektívnych príčin zverejniť dokument v rovnaký deň, zverejní úrad spolu s dokumentom na elektronickej úradnej tabuli aj informáciu, kedy dokument zverejnil na svojej úradnej tabuli, verejnou vyhláškou alebo iným spôsobom. 
  •  Informácie zverejnené prostredníctvom formulárov CUET sú sprístupnené pre všetkých používateľov na portále slovnsko.sk (ÚPVS) bezodplatne na adrese cuet.slovensko.sk alebo cez „Elektronická úradná tabuľa“ v pätke úvodnej stránky portálu slovensko.sk
Napíšte nám Napíšte nám

Zaujali Vás naše produkty a služby?

Potrebujete viac informácií?