Šifrovaný e-mail

ŠIFROVANÁ E-MAILOVÁ KOMUNIKÁCIA. S KÝMKOĽVEK. JEDNODUCHO.

Elektronická schránka

 

Elektronická schránka slovensko.sk polopate...alebo čo je vlastne elektronická schránka?

Iste má každá firma pri vchode poštovú schránku, kam dostáva listy, letáky, prípadne balíky atď. A presne toto isté je elektronická schránka firmy na portále slovensko.sk s tým rozdielom, že sem firma nedostáva papierové zásielky, ale elektronické! Každá firma vie, že keď dostane nejaký papierový list, ktorý sa týka chodu firmy (napr. úradný list, výzvu, či rozhodnutie, alebo zmluvu, či faktúru, prípadne reklamáciu od partnera alebo klienta, tak takýto list musí niekam zapísať, dať zodpovednej osobe atď. aby sa takáto dôležitá vec nestratila, aby sa na ňu nezabudlo. A to samozrejme platí aj pre elektronické správy z portálu slovensko.sk

Čítajte viac

Aby to nebolo len na rozhodnutí firmy, či si takúto zásielku niekam zapíšem, alebo nie, existuje k tomu aj zákon o registratúre č. 395/2002 Z.z., ktorý hovorí zjednodušene asi toľko, že všetky písomnosti – a to tak papierové, tak aj elektronické - ktoré do firmy prídu, či z firmy odídu, musia byť niekde zapísané, s priradeným evidenčným číslom, dátumom, od koho to prišlo, ako sme to vybavili, resp. komu sme čo a kedy odoslali. Takto zapísaným listom, či záznamom v reči zákona hovoríme registratúrny záznam, resp. registratúrne záznamy. V minulosti na to slúžila „Kniha došlej pošty“, resp. „Kniha odoslanej pošty“. Niektoré firmy postupne tieto papierové knižky nahradili napr. Excelovou tabuľkou, alebo nejakou jednoduchou aplikáciou na evidenciu pošty. My hovoríme, že od 1.7.2017 firmy, ktoré nemajú elektronický systém na správu registratúry, nevedia dosť dobre napĺňať literu zákona. Totiž správy, ktoré firma dostane do elektronickej schránky sú z pohľadu zákona úplne rovnaké, ako napr. papierové rozhodnutia od úradov s okrúhlou pečiatkou a podpisom, ktoré sme dostávali do poštovej schránky doposiaľ. Tie sa vo firme zapísali do Knihy došlej pošty, dali to na vybavenie zodpovednej osobe, ktorá pôvodný list od úradu spolu s prípadnou odpoveďou založila do šanóna/spisu, kam ukladala aj iné úradné listy. A to isté treba samozrejme robiť aj s elektronickou správou!To znamená stiahnuť správu, zapísať správu do evidencie atď. a ďalej s ňou nakladať podľa zákona. V prípade papierového rozhodnutia to bol originál toho daného rozhodnutia.V prípade elektronickej správy je originálom elektronický súbor opatrený elektronickým podpisom, ktorý je navyše v nečitateľnom „programátorskom“ formáte XML. Mnoho firiem robí tú chybu, že si zo schránky sťahuje správy vo formáte PDF. Je síce pravda, že si takúto správu v PDF vieme ľudským okom prečítať, alebo vytlačiť, ale to je len akási kópia originálu správy, navyše je ešte aj neúplná! Do PDF nám totiž schránka preklopí len samotné znenie správy, ale nie jeho prílohy. Týmto môžeme prísť o veľmi dôležité súčasti správy. Navyše správa v PDF formáte neobsahuje žiadne elektronické podpisy, ktoré garantujú jej autenticitu, jej neporušenosť. Na právne účely je totiž možné použiť LEN originál správy vo formáte XML s platným a neporušeným elektronickým podpisom.

Z tohto dôvodu je na správne fungovanie firmy nutné zaviesť elektronickú správu registratúry,, aj keď vedie doposiaľ registratúru správne podľa zákona, ale len papierovej forme.

Iste sa každý konateľ, či manažér nie raz dostal do situácie, kedy si nevedel spomenúť, kde je uložený ten-ktorý dokument, ktorý v tej danej chvíli veľmi potrebuje. V takýchto situáciách sa naplno prejavia argumenty, prečo je tak dôležité správne fungovanie registratúry v spoločnosti. Je rovnako dôležité, ako správne fungovanie účtovnej, alebo technickej dokumentácie. V dnešných časoch vysokej fluktuácie pracovnej sily v spoločnostiach je potrebné mať všetky záznamy, aj napriek tejto fluktuácii správne zaevidované v elektronickom systéme, papierové originály roztriedené, zoradené a uložené v príručnom a neskôr aj v registratúrnom stredisku – ľudovo povedané v archíve. Elektronické dokumenty zas v elektronickom archíve. Navyše musíte tieto papierové a elektronické dokumenty udržiavať v neporušenom stave niekedy aj 10, či 20 rokov. Možno vo Vašej spoločnosti máte takto zabezpečené uloženie papierových dokumentov. Máte ale takto zabezpečené aj elektronické dokumenty, či elektronické správy? Ste si istý, že viete predložiť elektronický záznam aj o X rokov?

Dajme si malú skúšku. Stavme sa, že neviete do 1 hodiny nájsť elektronickú faktúru od Vášho mobilného operátora za február minulého roka. Myslíme originál! Nie vytlačenú faktúru z ORIGINÁLU! Originálom je totiž PDF súbor podpísaný elektronickým podpisom. Že ho nemáte? Že ste po vytlačení PDF súbor zmazali? Výborne! Porušujete tým aj zákon o DPH, ktorý Vám tiež prikazuje evidovať a zachovať hodnovernosť, neporušenosť a čitateľnosť elektronických účtovných dokladov! (§ 71 + § 76) Že to neviete vy, je možno ešte OK. Ale čo Vaša účtovníčka? V konečnom dôsledku ale za firmu zodpovedá vždy štatutár...

Správne fungujúca registratúra vo firme okrem iného zabraňuje tomu, aby mali personálne zmeny vplyv na obeh a uloženie registratúry a zabezpečuje jej uchovanie pre budúce možné využitie a to nielen pre zdokumentovanie vlastnej histórie spoločnosti. Veľmi dôležitá je v prípadoch, keď ide o naozaj veľké peniaze, keď môže jeden stratený dokument rozhodnúť o výhre, alebo prehre dôležitého súdneho sporu. Po takejto nemilej skúsenosti sa každý dobrý manažér musí vážne zamyslenie nad otázkou: Je naozaj potrebné dospieť až do takéhoto štádia, teda do štádia vážnej finančnej ujmy, aby nebolo potrebné nikoho v organizácii presviedčať o potrebe správneho fungovania registratúry ?

Hovorí sa, že neznalosť zákona neospravedlňuje. Nikto firmám nebude vo vzťahu ku schránkam zdôrazňovať, že tu existuje celý rad zákonov, ktoré musí podnikateľ dodržiavať, aby podnikal v súlade so všetkými platnými zákonmi. Tak, ako Vám nikto nepovie pri založení firmy, že musíte svojich zamestnancov prihlásiť do sociálnej poisťovne, do zdravotnej poisťovne, že existuje nejaké priznanie k DPH atď., tak Vám nik asi nepovedal, že existuje nejaký zákon č. 395/2002 Z.z., ktorý treba tak isto dodržiavať, navyše od roku 2016 do zákona pribudli v § 31 aj nemalé pokuty.

* Máme pre Vás pripravenú aj možnosť offline hromadného podpisovania správ pre slovensko.sk (ÚPVS), možnosť hromadného odosielania takto pripravených správ na slovensko.sk a samozrejme aj možnosť hromadného sťahovania správ z portálu slovensko.sk

Vedeli ste, že......?

 • ...nestačí mať službu preposielania správ zo slovensko.sk na e-mail. Prečo?

 • ... od 1.7.2017 vznikajú aj vo Vašej spoločnosti hybridné spisy? Čo to vlastne je?

 • ...elektronická schránka slovensko.sk je len doručovací systém, nezabezpečuje žiadnu evidenciu.

 • ... je potrebné prepojenie e-schránok s registratúrnym/dokumentovým informačným systémom?

 • ... doručenku z elektronickej schránky je treba„napárovať“ – pripojiť k originálnej správe, ku ktorej patrí?

 • ... existuje viac možností prepojenia sa firmy na elektronické schránky?

 • ... elektronická schránka má podľa štátu iba samé pozitíva? Má to aj nejaké nevýhody?

 • ... elektronické dokumenty zo schránky sú mimoriadne zraniteľné? Čo to znamená?

 • ... elektronický dokument má zaistenú hodnovernosť a neporušenosť , iba ak je platný jeho elektronický podpis?

 • ... elektronický dokument, ktorý nemá platný elektronický podpis, nie je možné použiť na právne účely?

 • ... že sa VY musíte starať o elektronický dokument, aby ste ho mohli použiť na právne účely?

 • ... aj keď používate modul dlhodobého uchovávania, pre firmu to nestačí?

 • ... udržať bezpečnosť elektronického podpisu nie je také jednoduché?

 • ... na použitie elektronickej schránky sa musí firma riadne pripraviť? Prečo?

 • ... sa zrodil nový postrach štatutárov - Fikcia doručenia? Čo to je?

 • ... rozhranie elektronickej schránky ÚPVS je veľmi jednoduché a na prácu s viacerými správami nevhodné?

 • ... elektronická správa v schránke nie je len „obyčajný text“, ale má minimálne 2 súčasti?

 • ... že na prehliadanie správ zo schránky je potrebný špeciálny prehliadač správ?

 • ... prečo si vybrať našu spoločnosť a náš DMS systém ADMIS®?

Požiadať o prezentáciu