SPRÁVA REGISTRATÚRY

Zákon číslo 395/2002Z.z. a vyhláška číslo 628/2002 Z.z. ukladá právnickým osobám povinnosti na úseku odbornej správy registratúry.

ZNAMENÁ TO

  • vypracovať registratúrny poriadok a plán a predložiť ich na schválenie MV SR cestou príslušného štátneho archívu
  • zaviesť systém odbornej správy registratúry (manuálny/automatizovaný) a riadiť sa schváleným registratúrnym poriadkom a plánom
  • usporiadať registratúru podľa príslušného registratúrneho plánu, pripraviť a vykonať vyraďovacie konanie a následne vykonávať vyraďovacie konania v termínoch podľa dohody s archívom (max. 1×5 rokov)

AKÉ ÚSKALIA NA VÁS ČAKAJÚ

Reálnosť registratúrneho plánu – vypracovanie registratúrneho plánu je kľúčovou úlohou pri zavedení systému odbornej správy registratúry. Častokrát sa stretávame s problémom, že firma buď podľa vzoru, alebo podľa plánu inej firmy vypracuje plán spôsobom – súpis agiend, ich rozčlenenie do skupín a pridelenie značiek, znakov hodnoty a lehoty uloženia. Schvaľujúci orgán nemá námietky voči takto spracovanému plánu ak neobsahuje nesprávne určené hodnoty, prípadne lehoty. V praxi však môže takto okopírovaný registratúrny plán spôsobiť značné problémy, pretože nemusí zodpovedať skutočným procesom, ktoré v organizácii v súvislosti s prácou s dokumentmi reálne prebiehajú.
Aby plán nebol len akýmsi dokladom, ktorý musí firma vypracovať,

  • musí zohľadňovať skutočnosť ako pracovníci ukladajú dokumenty. Ak ukladajú inak ako ste im zapracovali do regitratúrneho plánu, budú ich musieť v záujme dodržania plánu v dobe ich vzniku, preusporiadavať a to už o dva roky a potom každý rok neustále dokola až pokiaľ sa plán nezmení + dva roky!
  • mal by zohľadniť aj usporiadanosť starej registratúry (v prípade ak žiaden plán neexistoval v čase jej vzniku). Ak registratúrny plán nebol urobený aj s ohľadom na starú registratúru, tak v rámci prípravy vyraďovacieho konania bude nutné preusporiadavať aj starú registratúru v registratúrnom stredisku, ktorá už mala ísť na vyradenie, resp. pôjde – ak neexistoval spisový, resp. reg.plán.

Registratúrny plán je síce pomôcka, ktorá člení registratúru pôvodcu do vecných skupín, tak aby sa dalo systematicky vykonávať vyraďovanie – získavanie archívnych dokumentov, ale zároveň ak už musí byť – štát ho vyžaduje, tak nech plní aj úlohu v rámci  informačnej základne firmy – mal by firmu viesť ako členiť túto časť informačnej základne a nie nútiť preusporiadavať.

ADMIS DMS
POŽIADAŤ O PREZENTÁCIU