ADMIS® DMS – Riadenie dokumentov

Koľko času potrebujete na to, aby ste našli všetky súvisiace dokumenty a informácie, ktoré sa týkajú konkrétneho obchodného prípadu?

Správa externých a interných informácií a ich opätovné použitie je jedným z kľúčových procesov v každej firme a organizácii. DMS systém ADMIS® predstavuje riešenie, ktoré poskytuje možnosti správy a riadenia dokumentov rôznych foriem a typu v jednom prostredí.

ADMIS DMS

POHĽAD MANAŽÉRA

Koľko času potrebujete na to, aby ste našli všetky súvisiace dokumenty a informácie, ktoré sa týkajú konkrétneho obchodného prípadu ?

 • Viete, kto si požičal aké dokumenty a kedy, kam a komu ich má vrátiť ?
 • Stratia sa Vám dokumenty s dôležitými informáciami v najmenej vhodnej chvíli ?
 • Koľko kolegov musíte kontaktovať, aby ste získali všetky informácie a koľko času pri tom zbytočne stratíte ?

„Technológia je jednoducho nástroj na vykonávanie procesov. Sila Vašej spoločnosti je obsiahnutá v procesoch ako takých. Najväčšia príležitosť pre vytvorenie konkurenčnej výhody je v tom, ako produkt alebo službu vytvoríme, predávame, dodávame a podporujeme.“

Jack Welche, bývalý CEO General Electric

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

Značnú časť pracovného času premrhajú zamestnanci úkonmi, ktoré súvisia s vyhľadávaním a znovu založením papierových dokumentov, cestami k tlačiarni, kopírke alebo faxu.

Vedenie bežných kartotékových systémov a kopírovanie dokumentov predstavuje zbytočné náklady. Straty papierových dokumentov vyvolávajú zbytočné plytvanie prostriedkami a môžu byť dôvodom vzniku vážnych problémov.

ERP

Firemný informačný systém

Slúži na dosiahnutie a udržanie zisku teraz a v budúcnosti

Scany dokumentov nepatria do ERP

 • Zbytočne zaťažujú ERP – scan sa použije len raz (napr. na odsúhlasenie faktúry), ale v systéme zostane naďalej
 • Keď ho budete potrebovať o rok je neefektívne ho hľadať cez ERP

DMS

Dokument manažment systém

Je minulosť, súčasnosť i budúcnosť firmy

Je to „dlhodobá pamäť“ spoločnosti. Čím viac do nej ukladáme teraz, tým viac užitočných informácií budeme vedieť v budúcnosti čerpať.

Zdroje informácií v podnikoch

Rozloženie času zamestnanca pri práci

Dajte znalosti do nášho DMS systému a obmedzíte odchod dôležitých informácií z firmy v dôsledku fluktuácie zamestnancov.

 • spolu 81% všetkých aktivít zamestnancov tvorí práca s dokumentmi a iba 19% vlastná práca (výkon)

Bežné problémy pri klasickom spracovaní dokumentov a informácií:

 • nízka zastupiteľnosť
 • nedostatočný prehľad o jednotlivých fázach procesu
 • strata času pri vyhľadávaní nesprávne založených zložiek (spisov)
 • slabá spolupráca s ďalšími členmi tímu
 • obmedzená možnosť využitia ostatných informačných zdrojov

Dáta vo firmách

Iba 3% implementovaných IT systémov dokáže pracovať s neštruktúrovanými dátami

RIEŠENIA

Správa externých a interných informácií a ich opätovné použitie je jedným z kľúčových procesov v každej firme a organizácii. Väčšina informácií vo firmách sa nachádza v neštrukturalizovanej podobe, pričom sa môžu nachádzať na rôznych miestach (kanceláriách, pobočkách) a v rôznych formátoch (papierový dokument, elektronický dokument, obrazový formát, video, zvuk…).

Vhodne štruktúrované informácie sú základom efektívnej práce každej firmy a schopnosť využiť všetky dostupné informácie čo najrýchlejšie môže predstavovať konkurenčnú výhodu v porovnaní so spoločnosťami pôsobiacimi v rovnakej oblasti.

DMS systém ADMIS® predstavuje riešenie, ktoré poskytuje možnosti správy a riadenia dokumentov rôznych foriem a typu v jednom prostredí.

PRÍNOSY

INTEGRÁCIA

 • jednoduchá integrácia so softvérmi tretích strán (napr. s ľubovoľným ERP, MIS, výrobným, či projekčným softvérom
 • možnosť synchronizácie (napr. rôznych číselníkov) medzi ERP a našim DMS Amis-RegIS
 • možnosť priameho zápisu z ERP do elektronického archívu (napr. elektronické faktúry, ponuky, objednávky atď.)
 • možnosť pristupovania k uloženým elektronickým dokumentom napr. prostredníctvom odkazov z ERP (nemusia tak byť dlhodobo uložené v ERP a tak zrýchľujú jeho beh)
 • zjednotenie informačných zdrojov do jedného „centra firemných informácií“ a ich sprístupnenie všetkým SW, ktoré z neho môžu čerpať informácie – takto sú informácie uložené len raz ( napr. leasingová zmluva o obstaraní motorového vozidla nie je raz uložená u účtovníčky, kvôli splátkovému kalendáru, raz u referenta dopravy, lebo za auto zodpovedá, raz u právnikov, lebo u nich sú evidované všetky zmluvy atď. – každý k tejto jednej a tej istej zmluve ale pristupuje napr. cez iné kľúčové slovo, má prístupnú inú časť atď.)

ÚSKALIA

 • ľudský faktor – nedostatočné pochopenie poslania a prínosu DMS softvéru zo strany užívateľov
 • nedostatočná analýza procesov súvisiacich so spracovaním dokumentov a informácií v organizácii a následné neuspokojivé výsledky
 • neprimerané dimenzovanie úložiska dát
 • hrozí nesprávne nadefinovanie prístupových práv v dôsledku čoho by mohlo dôjsť k úniku informácií z „informačného mozgu firmy“
 • rozdiel v chápaní procesov medzi manažérmi a výkonnými pracovníkmi
 • nedodržiavanie vnútorných smerníc (vedomé alebo aj nevedomé)
 • nesystematické a/alebo neúplné zadávanie informácií
 • obava zamestnancov z väčšej a podrobnejšej kontrolovateľnosti ich výkonov zo strany nadriadeného
POTREBUJETE VIAC INFORMÁCIí?
NAPÍšTE NÁM!